You are here

Procedure sportongeval
Sportongevallen en verzekering
Procedure in verband met sportongevallen

De jeugdspelers van K.SK.HEIST zijn, voor zover ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten bij de KBVB, verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.

Federaal solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB
Zoals de naam het reeds zegt is dit in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep kunnen doen bij ongevallen. Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden inrichten.

Tegemoetkoming
Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of de plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming
De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement van het F.S.F. en zijn te talrijk om allemaal op te sommen.
Algemeen kan men zeggen:

1. Er is steeds een vrijstelling per ongeval voor dossierkosten. Dit bedrag wordt ieder seizoen aangepast.
2. In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters, apothekers, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. (Remgelden)
3. De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F..
4. Ook geen terugbetaling van het F.S.F. voor het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
5. Belangrijk is wel dat het F.S.F. slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

Aangifte van sportongevallen
Er gebeurt een spelongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor medische tussenkomst nodig is.
Wat doe je ?

1.Het is niet noodzakelijk dat je onmiddellijk naar de dokter moet.
In dit geval kan de speler zich maandag tussen 18u00 en 19u00 aanbieden bij de kinesist in het medisch kabinet onder de tribune. De kinesist kan de raad geven om een ongevalsaangifte in te vullen. Spelers zijn vrij om een dokter naar keuze te raadplegen. Dit kan uiteraard ook gebeuren door de clubdokter P. Wijns. (tel 015 24 42 66)

2. Onmiddellijke medische bijstand is noodzakelijk. (bv. zware kwetsuur tijdens training of wedstrijd)
De trainer of afgevaardigde doet het nodige om de gekwetste speler door te verwijzen naar de dokter of, indien de kwetsuur te ernstig is, langs de spoeddienst van het ziekenhuis te gaan. De afgevaardigde of trainer bezorgt het ongevalformulier aan de speler (formulier kan ook gedownload worden van de website). Dat formulier dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer en dient nadien zo snel als mogelijk binnengebracht worden bij op het secretariaat van de club (openingsuren: elke donderdag van 19u00 tot 20u30 en vanaf begin september ook op dinsdag tussen 19u00 en 20u30). Dirk Poortmans zorgt voor de verzending naar de voetbalbond. Vanaf september 2016 zal er ook een postbus voorzien worden, waarin het volledig ingevulde ongevalformulier kan gedeponeerd worden (in de buurt van het infobord op het Sportcentrum.
De aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen ingediend worden bij de K.B.V.B.
Een laattijdige aangifte geeft aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten.

Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde ongevalformulier. Op het aangifteformulier moet een klevertje van het ziekenfonds van de gekwetste aangebracht worden.

3. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.
Zorg er steeds voor dat u een ongevalformulier, af te halen op het secretariaat, bij de
afgevaardigde of te downloaden via de website, laat invullen door uw geneesheer en tijdig terugbezorgt.

Nadat het ongeval door de KBVB is ingeboekt, ontvangt u een geneeskundig attest van herstel. Dit document moet na herstel ingevuld worden door de dokter en samen met de originele facturen van het ziekenhuis, de originele kwijtschriften van de mutualiteit (enkel op naam van de speler), apotheker en dergelijke terugbezorgd worden aan Dirk Poortmans.

BELANGRIJK IS TE WETEN DAT HET NIET TOEGESTAAN IS AAN WEDSTRIJDEN DEEL TE NEMEN ALVORENS EEN VERKLARING VAN HERSTEL IS INGEVULD DOOR DOKTER , DE DATUM VAN DEZE VERKLARING IS GELDIG VOOR DE HERVATTING VAN DE SPORTACTIVITEITEN.

Terugbetaling van de onkosten
Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen,verzoeken wij u :
• ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR DOKTER,
ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN.
• De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest ”tussenkomst” te laten invullen(enkel op naam van de speler en voor de periode van het ongeval).
•Als bij de facturen van het ziekenhuis de tussenkomst reeds is verrekend moet men niet meer naar het ziekenfonds en worden de originele facturen bezorgd aan Dirk Poortmans
• Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan Dirk Poortmans.
a) Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de mutualiteit.
b) De onkostennota’s voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst voorziet. Vb.
apothekerskosten.
c) Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit : volledige staat van onkosten door u ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken.

Download hier het invulformulier 'ongevallen'
Download hier de procedure sportongevallen